UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LẠNG

(Áp dụng từ tuần 11, ngày 22/11/2021)

LỚP 3A

Buổi

Hình thức

Thời gian

Tiết

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

Zoom

7h30 - 8h00

1

Tiếng Việt

Toán

Toán

Tiếng Việt

Anh (Liên)

8h10 - 8h40

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục, Đ. đức

Anh (Liên)

8h50 - 9h20

3

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

ÂN + TC (Tuyển)

CHIỀU

 

Zoom

14h00 - 14h30

1

 

Tiếng Việt

 

MT (Dũng)

 

14h40 - 15h10

2

 

TNXH

 

Tiếng Việt

 

15h20 - 15h50

3

 

Toán

 

Tiếng Việt

 

 

LỚP 3B

Buổi

Hình thức

Thời gian

Tiết

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

Zoom

7h30 - 8h00

1

Tiếng Việt

Anh (Liên)

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

8h10 - 8h40

2

Tiếng Việt

Anh (Liên)

Tiếng Việt

Thể dục, Đ. đức

Tiếng Việt

8h50 - 9h20

3

Toán

ÂN+ TC (Tuyển)

Toán

Toán

TNXH

CHIỀU

 

Zoom

14h00 - 14h30

1

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

14h40 - 15h10

2

 

Tiếng Việt

 

MT (Dũng)

 

15h20 - 15h50

3

 

Toán

 

Tiếng Việt

 

 

 

 

       UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LẠNG

(Áp dụng từ tuần 11, ngày 22/11/2021)

LỚP 4A

Buổi

Hình thức

Thời gian

Tiết

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

Zoom

7h30 - 8h00

1

Tiếng Việt

Toán

Anh (Liên)

Toán

Tiếng Việt

8h10 - 8h40

2

Khoa học

Mĩ .T+ K.T (Dũng)

Anh (Liên)

Lịch sử &Địa lý

Thể dục,  Đ. đức

8h50 - 9h20

3

Toán

Tiếng Việt

ÂN (Tuyển)

Tiếng Việt

Tiếng Việt

CHIỀU

 

Zoom

14h00 - 14h30

1

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

14h40 - 15h10

2

 

Toán

 

Toán

 

15h20 - 15h50

3

 

Tiếng Việt

 

Tiếng Việt

 

 

LỚP 4B

Buổi

Hình thức

Thời gian

Tiết

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

Zoom

7h30 - 8h00

1

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

8h10 - 8h40

2

Khoa học

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Lịch sử &Địa lý

Thể dục,  Đ. đức

8h50 - 9h20

3

Toán

Mĩ .T+ K.T (Dũng)

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

CHIỀU

 

Zoom

14h00 - 14h30

1

 

Anh (Liên)

 

Tiếng Việt

 

14h40 - 15h10

2

 

Anh (Liên)

 

Toán

 

15h20 - 15h50

3

 

ÂN (Tuyển)

 

Tiếng Việt

 

 

UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LẠNG

(Áp dụng từ tuần 11, ngày 22/11/2021)

LỚP 5A

Buổi

Hình thức

Thời gian

Tiết

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

SÁNG

Zoom

7h30 - 8h00

1

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

8h10 - 8h40

2

Khoa học

Tiếng Việt

K.T+ÂN(Tuyển)

Lịch sử &Địa lý

Thể dục, Đ.đức

8h50 - 9h20

3

Toán

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

CHIỀU

 

Zoom

14h00 - 14h30

1

 

Tiếng Việt

 

Anh (Liên)

 

14h40 - 15h10

2

 

Toán

 

Anh (Liên)

 

15h20 - 15h50

3

 

Tiếng Việt

 

Mĩ .T (Dũng)

 

 

 

 

Đức Lạng, ngày 22 tháng 11 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà