UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LẠNG

 
  
 

Số: 26/KH-TTH

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  
 

  Đức Lạng, ngày  07 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Triển khai dạy học trực tuyến hoàn thành chương trình học kỳ II

Năm học 2020-2021 

 

          Căn cứ công văn số 780/ SGDĐT - CTTT ngày 06/5/2021 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh  về việc chỉ đạo dạy và học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ công văn số 268/PGDĐT-GDPT ngày 07/5/2021 của Phòng GD&ĐT Đức Thọ  về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoàn thành chương trình học kỳ II, năm học 2020-2021;

 Căn cứ tình hình thực tế, trường Tiểu học Đức Lạng xây dựng kế hoạch tổ chức dạy và học trực tuyến hoàn thành chương trình học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ kiến thức cho học sinh theo khung thời gian năm học 2020 - 2021.

- Phát huy tính tự học, chủ động học tập, nghiên cứu, tiếp nhận kiến thức một cách chủ động cho học sinh. Đồng thời giúp phụ huynh quản lý thời gian học, nội dung học, đánh giá kết quả học tập của học sinh tại nhà.

- Tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường.

2. Yêu cầu

- Giáo viên: thiết kế bài học đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức tiến hành. Giáo viên giao việc cho học sinh thực hiện kèm nội dung  hướng dẫn thực hiện, hỗ trợ phụ huynh, học sinh khi cần thiết.

- Phụ huynh: Trang bị thiết bị kết nối được phòng học Zoom, tạo điều kiện học sinh học tập đúng giờ, hỗ trợ học sinh (mọi thắc mắc xin liên hệ với GVCN ).

- Học sinh: Có tinh thần thái độ học tập nghiêm túc, kỷ cương, học sinh thực hiện có sự hỗ trợ của phụ huynh.

II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Thời gian thực hiện

Từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần, bắt đầu từ ngày 10/5/2021.

2. Nội dung

- Đối với học sinh: Học tất cả các môn theo chương trình lớp của tuần 34, 35.

- Nội dung dạy và học trực tuyến: Học kiến thức mới và ôn tập cuối năm, hướng dẫn học sinh tự học, giáo viên giao nhiệm vụ học tập cho học sinh nhằm tiếp thu và củng cố kiến thức, học sinh làm bài và gửi kết quả cho giáo viên qua mạng. 

3. Hình thức

- Hình thức: Thực hiện dạy và học trực tuyến trên phần mềm Zoom hoặc thực hiện trên nhóm zalo, nhóm facebook,... hoặc các hình thức khác nhằm thuận lợi cho việc tiếp cận hướng dẫn tự học của giáo viên và kết hợp nội dung ôn tập của học sinh (photo tài liệu giấy gửi trực tiếp cho học sinh nếu học sinh chưa có phương tiện học tập,...), dưới các hình thức: 

+ Quay video bài giảng hướng dẫn của giáo viên.

+ Bài kiểm tra với các câu hỏi dưới hình thức tự luận và trắc nghiệm (tùy theo đặc điểm của từng lớp).

+ Hệ thống kiến thức, bài tập dưới hình thức tự luận và trắc nghiệm (tùy theo đặc điểm của từng lớp).
          Ghi chú:

- Giáo viên giao nhiệm vụ học tập và hướng dẫn các em tự học, học sinh làm bài và trả kết quả cho GV, GV kiểm tra kết quả học tập của học sinh. 

- Bài kiểm tra, giáo viên không chấm điểm và báo CMHS nộp lại bài sau 3 ngày giao bài tập.

- Bài kiểm tra, tổ trưởng duyệt trước khi gửi về cho học sinh làm bài. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo nhà trường

- Chủ động phối hợp với nhà mạng để cung cấp tài khoản học tập miễn phí cho giáo viên và học sinh qua phần mềm Zoom.

- Tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn lại cho giáo viên và hướng dẫn học sinh tham gia học trực tuyến. 

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến và triển khai đến tất cả giáo viên trong hội đồng trường.

- Thông tin, phổ biến, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh để phối hợp cùng với nhà trường quản lý con em học tập tại nhà. 

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Thông báo CMHS kế hoạch dạy trực tuyến của nhà trường bằng tin nhắn qua website đơn vị.

2. Tổ chuyên môn

- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn qua mạng (có biên bản cụ thể)

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của từng tổ và lịch báo giảng chi tiết gửi về bộ phận chuyên môn vào ngày 10/5/2021 và triển khai kế hoạch dạy trực tuyến của tổ đến CMHS nắm rõ và được sự tán thành của CMHS của từng lớp.

- Tổ chuyên môn và giáo viên thống nhất nội dung trước khi gửi bài cho học sinh (qua mạng hoặc tài liệu giấy) 

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.

- Hỗ trợ các thành viên trong tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn học sinh học tập tại nhà. 

- Tổ trưởng định hướng xây dựng nội dung ôn tập cho học sinh.

- Tổng hợp các báo cáo kịp thời về nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid -19.

3. Giáo viên chủ nhiệm

- Thông báo đến cha mẹ học sinh, học sinh kế hoạch dạy học trực tuyến của tổ và lịch báo giảng  đến CMHS bằng nhiều hình thức để CMHS phối hợp cùng với nhà trường quản lý con em học tập tại nhà. 

- Thành lập nhóm trên các trang mạng xã hội (nếu có), phân công nhóm trưởng điều phối hoạt động của nhóm, mời giáo viên bộ môn của lớp tham gia nhóm (giải thể sau khi kết thúc kế hoạch).

- Gửi tài liệu giấy cho những học sinh chưa có phương tiện học tập. 

- Hoàn thành báo cáo gửi tổ trưởng tổng hợp đúng thời gian quy định.

4. Học sinh

- Nắm bắt kịp thời lịch gửi bài của giáo viên để tham gia học tập đầy đủ.

- Hoàn thành nhiệm vụ học tập khi được giáo viên giao và phản hồi kết quả học tập đúng quy định. 

- Học tập nghiêm túc, đạt hiệu quả. 

5. Cha mẹ học sinh

- Nắm kế hoạch dạy học trực tuyến của trường, tổ, lớp và lịch báo giảng hàng ngày của lớp để có sự hỗ trợ, nhắc nhở học sinh hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Chủ động liện hệ với GVCN trong việc giảng dạy học sinh học trực tuyến.

- Hợp tác với nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ để phòng chống dịch Covid -19.

Trên đây là kế hoạch triển khai dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh ghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid -19 của trường Tiểu học Đức Lạng. Đề nghị tất cả CBQL, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, giáo viên có thể liên hệ trực tiếp với Phó hiệu trưởng nhà trường để thực hiện hướng dẫn giải quyết./. 

 

Nơi nhận:

  

                HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo PGD (để báo cáo);

- PHT, các tổ CM (để thực hiện);

- Lưu VT.

 

 


       

 

 

                    Nguyễn Thị Thu Hà

Top of Form