UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC LẠNG

 

 

Số:  22/TB-THĐL

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

                  

                  Đức Lạng, ngày 14 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1

Năm học 2020 - 2021

    Căn cứ vào Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

    Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về ban hành Quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong cơ sở giáo dục phổ thông;

    Căn cứ Công văn số 492/SGDĐT-GDPT ngày 27/3/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021;

     Căn cứ Công văn số 106/PGDĐT-GDTH ngày 30/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Thọ về việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

    Căn cứ kết quả lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021 của Hội đồng lựa chọn sách lớp 1 trường Tiểu học Đức Lạng ngày 28 tháng 4 năm 2020,

     Nay Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Lạng thông báo niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 đã lựa chọn sử dụng trong năm học 2020-2021 (theo danh mục đính kèm). Thời gian từ ngày 14 tháng 5 năm 2020 đến khi năm học 2020-2021 bắt đầu (tháng 9 năm 2020) trên bảng tin, trang Website của nhà trường.

       Trân trọng thông báo!                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                            Nguyễn Thị Thu Hà

 

DANH MỤC

Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Đức Lạng

Năm học: 2020 -2021

(Kèm Quyết định số  21/QĐ-THĐL ngày 29 tháng 4 năm 2020

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Lạng)

TT

Kết quả lựa chọn sách giáo khoa

Tên sách được lựa chọn

Tên tác giả

Thuộc bộ sách

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 1

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

2

Toán 1

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên)

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

3

Tự nhiên và Xã hội 1

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên)

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

4

Đạo đức 1

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

5

Giáo dục Thể chất 1

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

6

Mĩ thuật 1

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên)

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

7

Âm nhạc 1

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

Cánh Diều

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

8

Hoạt động trải nghiệm 1

Bùi Sỹ Tụng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên)

Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

9

Tiếng Anh 1

Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (chủ biên)

Bộ sách 1

NXB Giáo dục Việt Nam

                          (Ấn định danh sách này gồm 9 bộ sách)